Rentmeesterschap – Stabiel beheer als basis voor een beter rendement

Wat is een rentmeester?

De rentmeester is een natuurlijke of rechtspersoon die door een eigenaar aangesteld wordt om voor één of meerdere onroerende goederen in te staan voor het beheer van de verhuring. Het kan om eender welk onroerend goed gaan : een verblijfswoning, een villa, een huurpand, een appartement in een mede-eigendom, een handelszaak, kantoren, een atelier, teeltgronden, een boerderij, bossen, …. De rentmeester onderscheidt zich van de syndicus omdat hij / zij instaat voor het beheer van de privatieve eigendommen, terwijl de syndicus de gemeenschappelijke delen van de mede-eigendom beheert.

De ervaring opgebouwd bij het beheer van verschillende eigendommen laat Aurus toe om ook uw eigendommen voor u op een professionele manier te beheren. Geen zorgen meer over verhuring, huurindexatie, inning van de huur, kleine herstellingen en de planning van grotere onderhoudswerkzaamheden. Aurus staat in voor de administratieve afhandeling van de verhuring, het innen van de huur voor rekening van de eigenaar, de indexeringen, de onderhoudswerkzaamheden en de vertegenwoordiging van de eigenaar bij de verschillende nutsmaatschappijen en lokale overheden. Naast een eigen klusjesman, heeft Aurus doorheen de jaren een netwerk uitgebouwd van verschillende vaklui die allerhande problemen binnen de 24 uur kunnen verhelpen. Bovendien staan wij u bij met professioneel advies om de intrinsieke waarde van uw eigendom en de rendabiliteit te maximaliseren. Via speciaal ontworpen software en de gebruiksvriendelijke interface kan u maandelijks de rendabiliteit en de waarde van uw pand opvragen. Daarnaast sturen wij u jaarlijks ook een overzicht van de geïnde huurinkomsten en de rendabiliteit van uw eigendom.

Concreet stellen wij u volgende diensten voor :

Optreden in naam en voor rekening van de eigenaar voor alle relaties met zijn huurder(s):

 • de huurgelden ontvangen,
 • de aanmaningen tot betaling opsturen en opvolgen,
 • de geschillen met de huurders behandelen,
 • de indexering van de huur berekenen,
 • de vragen van de huurder behandelen omtrent problemen met het gebouw of de duur van de huur.

Optreden in naam van de eigenaar voor het oplossen van kleine problemen en herstellingen:

 • omschrijven van de uit te voeren herstellingen,
 • bestellingen plaatsen bij leveranciers en vaklui,
 • de uitgevoerde werken inspecteren,
 • opvolgen facturatie.

Groot onderhoud en renovatie:

 • plannen van grotere onderhoudswerkzaamheden op korte en middellange termijn in samenspraak met de eigenaar,
 • omschrijven van de uit te voeren werkzaamheden,
 • contacteren van verschillende leveranciers,
 • vergelijken van offertes,
 • oplossing voorstellen aan de eigenaar,
 • de bestelling plaatsen,
 • de uitgevoerde werken inspecteren,
 • de facturatie opvolgen.

Vrijgekomen lokalen opnieuw te huur (laten) aanbieden:

 • organiseren van bezoeken aan het vastgoed voor een omschrijving,
 • de te vragen huursom ramen,
 • het aanbrengen van affiches,
 • het bestellen van advertenties in de kranten,
 • het geven van informatie aan kandidaat-huurders,
 • het bezoek aan het te verhuren vastgoed,
 • selectie van de huurders op basis van vooraf vastgelegde criteria,
 • de onderhandelingen en uitwerking van het huurcontract,
 • het bepalen en ontvangen van de huurwaarborg,
 • het opstellen van de plaatsbeschrijving aan het begin van de verhuring.

Instaan voor de administratie op het einde van de huurtermijn:

 • het opvolgen van de opzegmodaliteiten,
 • het maken van de plaatsbeschrijving en het opnemen van de eventuele huurschade op het einde van de huurperiode,
 • de opmeting van de eventuele verwarmings- en watermeters,
 • het opstellen van de eindrekeningen van de huurder met aftrek van de huurschade, de lasten en de eventuele tegoede huurgelden,
 • vrijgave van de huurwaarborg.

Rendementsbepaling:

 • de inkomsten en uitgaven van de eigenaar boeken,
 • het opmaken van een periodieke verrekeningsstaat,
 • het berekenen van het behaalde rendement,
 • het ter beschikking stellen van het huursaldo,
 • (appartementen in mede-eigendom:) de verrekeningsstaat opstellen van de lasten tussen eigenaar en huurder,
 • (appartementen in mede-eigendom:) aan de mede-eigendom de gemeenschappelijke lasten betalen,
 • (gebouwen die tot één eigenaar behoren:) de verrekeningsstaat opstellen van de lasten, verwarming, koud en warm water tussen de huurders.

Het bijstaan van de eigenaar bij de optimalisatie van zijn / haar vastgoedportefeuille met onder meer: het beantwoorden van eventuele vragen i.v.m. de aan- of verkoop van vastgoed.

 • het beantwoorden van eventuele vragen i.v.m. de opportuniteit van aan- of verkoop van vastgoed,
 • fiscaal, juridisch en financieel advies,
 • doorlichting van een aan te kopen pand op een aantal kritische punten.