Syndicus – Uw vertrouwen waard …

Syndicus

In een groeiend aantal residenties onder haar hoede krijgt Aurus steeds weer het vertrouwen van de eigenaars.
Onze jarenlange ervaring inzake professioneel beheer van residenties, de specialisatie, nauwgezetheid en gedrevenheid van onze medewerkers en tenslotte de focus op alle aspecten van beheer laat ons toe u een professionele dienstverlening aan te bieden.

Informatie en Communicatie: Deze dienstverlening houdt onder meer in dat de mede-eigenaars correct en volledig worden geïnformeerd over alle aspecten van het beheer van de mede-eigendom: het vergelijken van de verschillende offertes, de financiële implicaties van de af te sluiten en de lopende contracten, de jaarlijkse afrekening en de toestand van het vermogen van de vereniging van mede-eigenaars (V.M.E.), deskundig advies en een nauwgezette administratieve opvolging. Daarnaast staan wij ook in voor de organisatie en het goede verloop van de algemene vergadering en kan u steeds bij ons terecht voor het oplossen van problemen of om gewoon op uw vragen te beantwoorden.

Op de achtergrond: Specialisatie en ervaring laat ons toe om te onderhandelen, op neutrale basis te vergelijken, in naam van de V.M.E te contracteren en als een goede huisvader uw (mede-)eigendom te beheren en uw belangen te verdedigen. Om alle belangenconflicten te vermijden aanvaardt Aurus geen opdrachten tot verhuring / verkoop.

Efficiënt en gemakkelijk: Als syndicus volgt Aurus de recentste ontwikkelingen op de voet. Door een regelmatige bijscholing, een efficiënte administratie en de investering in aangepaste software kunnen wij ons concentreren op de belangrijke aspecten van beheer. Daarnaast bieden wij u ook de mogelijkheid om via onze website driemaandelijks een overzicht op te vragen van de kosten van uw eigendom.

Wat is een syndicus eigenlijk?

De syndicus is een fysische persoon of een vennootschap die de vereniging van mede-eigenaars vertegenwoordigt voor het beheren van de gemeenschappelijke belangen van de mede-eigenaars.

Wat zijn de taken van de syndicus?

In het kort samengevat heeft de syndicus drie hoofdtaken te vervullen : Administratief Beheer, Financieel Beheer en Technisch Beheer.

Administratief Beheer omvat :

 • Het samenstellen van het basisdossier met alle administratieve informatie over de V.M.E.
 • Het afsluiten en opvolgen van de diverse contractuele relaties
 • het algemeen secretariaat van de V.M.E. verzorgen
 • het agenderen, begeleiden en notuleren van de algemene vergadering
 • het opstellen, bijwerken en handhaven van het reglement van orde
 • het archiveren van de documenten van de V.M.E.
 • het beantwoorden van de vragen van de mede-eigenaars

Financiëel Beheer houdt in:

 • Het opstellen van de verdeelsleutels van gemeenschappelijke onkosten en inkomsten
 • Het opvragen van voorschotten wanneer nodig (verdeeld volgens de quotiteiten van elke (betrokken) eigenaar)
 • Het voeren van de boekhouding voor rekening van de V.M.E.
 • Het uitvoeren van betalingen voor rekening van de V.M.E.
 • Het verdelen van de opbrengsten en uitgaven van de V.M.E. volgens de afgesproken verdeelsleutels
 • Het verspreiden van de kostenafrekening van gemeenschappelijke delen, de rekeninguittreksel per eigenaar en de vermogensstaat van de V.M.E.
 • Debetsaldi van eigenaars opvorderen en opvolgen

Technisch Beheer tenslotte betekent dat de syndicus instaat voor :

 • Het in stand houden van alle voorzieningen en installaties in het gebouw
 • Het (laten) uitvoeren van alle noodzakelijke en dringende herstellingen in de gemeenschappelijke delen
 • Het opvolgen en optimaliseren van de lopende onderhouds- en verzekeringscontracten
 • Het opvolgen van nieuwe reglementeringen en advies verlenen aan de Algemene Vergadering
 • Het consulteren van technische adviseurs, studiebureaus wanneer probleem boven bevoegdheid gaat van syndicus
 • Het regelmatig (laten) uitvoeren van de noodzakelijke controles van de technische installaties (liften, cv, enz… ) ter voor- koming van gebeurlijke ongevallen of ongemakken
 • Het waarborgen van de basisveiligheid in het gebouw